Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Om selskapet  

Raknes Organisasjonspsykologi AS

Raknes Organisasjonspsykologi AS er et norsk selskap, etablert i Bergen i 2001. Selskapet har i en årrekke levert et bredt spekter av organisasjonspsykologiske tjenester av høy kvalitet til offentlige og private virksomheter. Bjørn Inge Raknes er styreleder i Raknes Organisasjonspsykologi AS, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, og har arbeidet i fagfeltet siden 1991. Elise Raknes er daglig leder, og har ansvar for blant annet administrasjon, økonomi, IKT, markedsføring, kundekontakt, anbud, produktutvikling og internt utviklingsarbeid. Selskapet har et nettverk av samarbeidspartnere, blant annet konsulentvirksomheter, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.

Visjon

Vi vil være din samarbeidspartner både i diverse utviklingsarbeid, og i håndteringen av krevende utfordringer i organisasjonen - blant annet når det gjelder samhandlingsproblemer og konflikter.

Verdier 

Kjerneverdier i selskapet er Kompetanse, Respekt og Profesjonalitet.
Kompetanse handler om å opprettholde og utvikle en høy faglig kompetanse. Samtidig å foreta en realistisk vurdering av egen kompetanse inn mot de ulike oppdrag. I tillegg til faglig kompetanse, er også relasjonell kompetanse av stor betydning. Respekt innebærer blant annet å opptre konstruktiv i møte med andre mennesker, ha omtanke og skape en god dialog, vektlegge andres verdighet og integritet, involvere andre, ivareta selvbestemmelse og autonomi, underbygge og dra veksler på andres kompetanse og erfaring., samt å ivareta den nødvendige konfidensialitet. Profesjonalitet innebærer blant annet at etiske vurderinger integreres i yrkespraksis, ansvarlighet, å overholde avtaler og lover, ærlighet, saklighet og objektivitet, redelighet og tydelighet, og at egen rolle i arbeidet klargjøres.

Arbeidsmåte og tilnærming

Gjennom blant annet kompetanseheving (foredrag/kurs/seminarer), rådgivning og veiledning, prosessledelse, kartlegging og utredningsarbeid, planleggingsarbeid, intervensjoner og oppfølging - bidrar vi til bedre arbeidsmiljø, trivsel, samarbeid, relasjoner, prestasjoner, effektivitet og helse. Tilnærming og arbeidsmetode blir tilpasset og valgt på grunnlag av den aktuelle utfordringen, oppdragsgivers behov og faglige vurderinger. Selskapets kunder kommer fra ulike virksomheter som eksempelvis bank, forsikring, barnehager, grunnskoler og videregående skoler, diverse utdanningsinstitusjoner, politi- og lensmannsetaten, kommuner og fylkeskommuner, direktorater og tilsyn, transportsektoren, energiselskaper og mediebransjen.

Konstruktiv dialog og god oppfølging av den enkelte kunde står sentralt i et utviklende og verdiskapende samarbeid. Vårt mål er å bidra til utvikling, prestasjonsheving og positive forbedringer, - både for organisasjoner, grupper, avdelinger og enkeltpersoner. Til grunn for vår praksis ligger fagkunnskap, og anerkjent metodikk og verktøy. De etiske retningslinjer for nordiske psykologer er et viktig fundament i yrkesutøvelsen – Respekt, Ansvar, Kompetanse og Integritet

(https://www.psykologforeningen.no/medlem/etikk/etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer).

I avtaleinngåelsen forut for igangsetting av oppdrag avklares innhold, omfang, formål og pris så langt dette er mulig.

Raknes Organisasjonspsykologi AS gir informasjonssikkerhet og personvern høy prioritet, noe som fremkommer i vår personvernerklæring (les mer).