Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Partssamarbeid

Involvering og medbestemmelse er av stor betydning for trivsel og effektivitet i virksomheten.  Medvirkning og involvering er viktig for den enkelte medarbeider, men ikke minst for tillitsvalgte som representerer de ansatte. Partssamarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte er forankret og regulert blant annet i Hovedavtalen.

I noen virksomheter fungerer partssamarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen på en konstruktiv og tilfredsstillende måte - blant annet når det gjelder involvering, informasjon, drøfting og forhandling. Dette gir grunnlag for en god utvikling og en konstruktiv problemøsning i organisasjonen. I andre virksomheter er imidlertid partssamarbeidet preget av dårlig kommunikasjon, frustrasjoner og energilekkasje, mangelfull tillit mellom partene og lite tilfredsstillende samhandling. Dette kan påvirke virksomhetens effektivitet, prestasjoner, arbeidsmiljø, internt samarbeid og ressursutnyttelse i en klart negativ retning.

Raknes Organisasjonspsykologi AS har lang erfaring med, og høy kompetanse på, å gjennomføre prosesser der partssamarbeidet blir videreutviklet og forbedret. Dette ikke bare i situasjoner der samarbeidet er dårlig, men også når samhandling fungerer greit nok, men uten å være tilstrekkelig tilfredsstillende og verdiskapende.

Ledere og tillitsvalgte må ha nødvendig kunnskap om lover og avtaleverket. Utfordringen kan imidlertid være en manglende felles forståelse av lover og avtaleverket, en mangelfull rolleforståelse og forventningsavklaring, og at tillitsforhold grunnleggende sett ikke er tilfredsstillende. Alle virksomheter lykkes ikke med å skape en konstruktiv kommunikasjon og et verdiskapende partssamarbeid. Et spesialtilpasset opplegg for å etablere og vedlikeholde et konstruktiv og verdiskapende partssamarbeid blir utarbeidet, gjennomført og evaluert i dialog med oppdragsgiver og partene.

Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger.

 "Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er suksess.»

(Henry Ford)