Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Referanser og kundeomtaler

Ved forespørsel kan det oppgis referanser. Her følger noen tilbakemeldinger og kundeuttalelser fra ulike typer oppdrag. Av hensyn til enkeltpersoner og organisasjoner har vi valgt å anonymisere navn.

Kundeuttalelse 1

Undertegnede var oppdragsgiver for Bjørn Inge Raknes i forbindelse med oppfølging av arbeidsmiljøproblemer ved to av våre enheter ved ... Problemene hadde utviklet seg over tid og situasjonen var fastlåst. Raknes ble engasjert for å kartlegge problemene, komme med forslag til tiltak og bistå i tiltaksfasen.

Raknes presenterte et troverdig opplegg for hvordan han ville nærme seg problemene og han beskrev de metodene han ville benytte seg av. Vi samarbeidet om kartleggingen

av situasjonen og Raknes hadde individuelle samtaler med flere av våre medarbeidere. Han ga konkrete råd om oppfølgingstiltak og han bisto på en god måte i gjennomføringen

av tiltakene. Vi kom gjennom prosessen fram til konkrete tiltak som har bidratt til at arbeidsmiljøet har blitt bedre ved begge enhetene.

Jeg opplevde Raknes som lett å samarbeide med og han ga et godt og troverdig inntrykk i prosessen. Jeg har også fått positive tilbakemeldinger fra medarbeidere som deltok i prosessen.

Kundeuttalelse 2

Som stabsdirektør ved … hadde jeg stor nytte av å bruke Bjørn Inge Raknes som profesjonell bistand utenfra i en svært vanskelig og tilspisset konflikt i en av enhetene jeg har ansvaret for. Det var ikke engang tillit til bistand fra BHT, så bistand fra en anerkjent ekspert utenfra var det vi kunne enes om.

Med sin faglig tyngde og erfaring fra konfliktløsning og mobbing på arbeidsplassen fikk Raknes gjennom intervjuer raskt innblikk i situasjonen, kunne beskrive denne og gi råd om tiltak. Vendepunktet ble et todagers seminar med Raknes om mellommenneskelig atferd og «folkeskikk» på jobben, som endte med utarbeidelse av felles kjøreregler videre som alle signerte på. Oppfølgingssamtaler med et par stykker har Raknes også gjort i ettertid.

For oss var dette vendepunktet helt avgjørende, og i dag har vi et helt annet arbeidsmiljø igjen i denne enheten, som har gjort det mulig å jobbe videre med nødvendige endringsprosesser.

Kundeuttalelse 3

Organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes har over flere år hatt ulike oppdrag for … fylkeskommune. Raknes har en kompetanse, og etter hvert en innsikt i vår virksomhet,

som gjør han svært kompetent for oppdrag innenfor spørsmål som gjelder organisasjonsutvikling, lederstøtte og lederutvikling, konflikthåndtering og prosesser som gjelder arbeidsmiljøkartlegging og arbeidsmiljøutvikling. Raknes har hos oss hatt de aller

fleste oppdragene knyttet til prosesser på videregående skoler.

Av oppdrag som kan nevnes er bistand i kvantitativ arbeidsmiljøundersøkelse og utviklingsprosess for alle ansatte ved … vgs skole. Gjennomføring av kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse, utarbeidelse av rapporter og tilbakemelding til ledergrupper og på avdelingsnivå, oppfølgingsarbeid og konflikthåndtering på avdelingsnivå, lederstøtte og oppfølging av medarbeidere. Dette var en omfattende og dyptgående prosess i en virksomhet med svært krevende arbeidsmiljøutfordringer. Raknes har fått svært gode tilbakemeldinger på dette oppdraget. Skolen erklærer seg nå som «friskmeldt».

Som det fremgår av attesten har Raknes jobbet bredt i flere av våre skoler. Raknes er lett å samarbeide med og har en svært solid kompetanse på de områder han har bistått oss på. Vi kan gi han de beste anbefalinger.

Kundeuttalelse 4

Bjørn Inge Raknes har vore engasjert som konsulent i … kommune i samband med omlegging av den administrative organisasjonsmodellen. I denne perioden nytta vi Raknes først og fremst som prosessveileder og rådgjevar. Vi har arbeidd mykje sammen med han for å finne fram til ei leiingsplattform og få denne implementert i organisasjonen. Raknes har arbeide tett på leiargruppa og har delteke på fleire samlingar i gruppa. I dette arbeidet har det vore eit spesielt fokus på arbeidsmiljø og arbeidsmåtar i den nye organisasjonen. Bjørn Inge Raknes har vore ein nyttig og flink rådgjevar og støttespelar både for meg som rådmann, men også for resten av leiargruppa. Kommunen har også nytta Raknes i ein del tilfeller der vi har hatt vanskelege personalsaker.

Kundeuttalelse 5

Undertegnede bekrefter at Bjørn Inge Raknes har hatt undervisningsoppdrag på flere av BI sine Master of Management programmer. Temaer har vært endrings- og omstillingsprosesser, endringsledelse, lærende organisasjoner, organisasjonskultur, team og teambygging, motivasjon, kreativitet og kreativ problemløsning, kommunikasjon, gruppeprosesser, stress og stressmestring, konflikthåndtering og mobbing i arbeidslivet. Undervisningen har vært teoretisk basert, men eksemplifisert gjennom Raknes sin store og varierte praksis som organisasjonspsykolog.

Han har utviklet pedagogisk materiale og kompendier på høyt faglig nivå. Han har hatt selvstendig ansvar for å utvikle innholdet i sin undervisning og har selv utviklet opplegg for alle undervisningstema som er nevnt over. I denne sammenheng vil jeg bemerke at Raknes har fått meget gode tilbakemeldinger på samtlige av sine undervisningsopplegg for BI.

Kundeuttalelse 6

Jeg er helt sikker på at samtalene som vi hadde var avgjørende for at jeg skulle klare å komme tilbake til jobb. Slik ser jeg det og det var veldig ok at vi kunne gjennomføre samtalene.

Du satte en del på plass slik at jeg fikk mot og guts til å stå i det.

Kundeuttalelse 7

Takk for god hjelp i etterarbeidet etter den første arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi er komplett friskmeldt etter runde nr. 2.

Kundeuttalelse 8

Ville bare fortelle at jeg/ vi fulgte rådet ditt her, dvs. ba om et møte med barnevernsjef og den merkantile. Det fikk et superfint utfall, og vi kan endelig kommunisere igjen, og med smil attpåtil! Superherlig, og jeg slipper å gå rundt med vondt i magen. Tusen takk for gode råd!

Kundeuttalelse 9

For en tid tilbake hadde arbeidsmiljøgruppen (AMG) en gjennomgang av de utfordringene vi hadde med arbeidsmiljø og samhandling, og prosessen vi hadde her hos. Ved avslutningen av prosessen er det hyggelig å notere at AMGs avsluttende oppsummering var enstemmig positiv. Gruppen konkluderte med at prosessen hadde vært utrolig bra, at ting ble grepet fatt i og at handlingsplanen i det alt vesentlige har blitt fulgt.

Kundeuttalelse 10

Raknes er god til å kommunisere, svært dyktig til å billedgjøre/eksemplifisere teorien. Fokuserer på nytteverdien av de ulike teorier. Har lært mye som kan benyttes i en jobbsammenheng. Kjempebra!

Kundeuttalelse 11

Det var fint å lese evalueringen etter kurset. De var veldig samstemte når det gjaldt din forelesning:

Dyktig og engasjerende foreleser
Gode og konkrete eksempler, relatert til arbeidshverdagen på en flott måte
Ønsker om mer

Kundeuttalelse 12

Jeg tror vi har fått bygd en svært god plattform. Jeg ser mer og mer viktigheten av å ha de menneskelige relasjoner i orden for å få dette til å virke for både bedrift og ansatte. Tilbakemeldingen fra deltakerne var udelt positive.

Kundeuttalelse 13

Tilbakemeldingen fra meg inneholder stor takk for en hel masse MEGET nyttig og konstruktivt stoff, fremlagt på en behagelig, tankevekkende og konstruktiv måte. Særlig stoffet om endringer og reaksjoner på uønskede forandringer fikk jeg i min jobb bruk for umiddelbart etter dagene med deg. Det var mange i min avdeling som også fikk sine aha-opplevelser og «svar» når forandringskurven ble lagt på og de fikk reflektere rundt den. I tillegg ga øvelsene et godt refleksjonsgrunnlag på mange felt.

Kundeuttalelse 14

Du skapte engasjement i forhold til innholdet med ditt energiske og utadvendte vesen, og de tilbakemeldingene jeg fikk på foredraget var utelukkende positive. Du har solid kompetanse både om konflikthåndtering og mobbing og avtaleverket, og brenne for temaene så det var kjempebra.

Kundeuttalelse 15

Alt er så mye bedre nå enn hva som tidligere har vært. Etter at vi hadde samlingen, og gjennomføringen av tiltaksplanene, har stemningen tatt seg god opp, resultatene har sprunget til værs, og lojaliteten til hverandre har tatt seg opp. Alt virker så mye bedre.

Kundeuttalelse 16

Jeg var en av de som opplevde dine forelesninger om teoretiske og praktiske perspektiver på endringsarbeid. Kjempebra, og ikke minst lærerikt! Jeg har i ettertid hatt stor nytte av dette.

Kundeuttalelse 17

Takk for eit svært nyttig og godt samarbeid med deg. Heilt frå det ytterste havgapet og lang inn i det djupaste Sognefjorden har me fått gode tilbakemeldingar, ikkje minst på at dei har har tekei bruk kunnskapen.

Kundeuttalelse 18

Vi fikk et godt seminar med mange positive aha-opplevelser og jeg vet at vi alle dro hjem på fredagen med en god følelse av at dette var starten på noe nytt. Vi innser at vi må fortsette å jobbe med dette, men nå ser vi muligheter som vi ikke så før.

Kundeuttalelse 19

Den investeringen vi gjorde da vi hentet inn deg er jeg veldig fornøyd med og stolt av. Det viktigste vi fikk med oss var forståelsen av organisasjonsstrukturen, kunnskap om personalledelse og relasjonsproblematikk. Vi har både bevisst og ubevisst benyttet de vi lærte sammen med deg i utviklingen de siste årene. Og det er jo blitt veldig bra.

Kundeuttalelse 20

Bjørn Inge Raknes hadde forberedt seg grundig og gjennomførte seminaret på en svært tilfredsstillende måte. Kontakten med deltakerne var nær og god helt fra første øyeblikk. Raknes demonstrerte sin evne til å oppfatte signaler fra forsamlingen og flette deltakernes kommentarer og opplevelser inn i den faglige sammenhengen.

Kundeuttalelse 21

Bjørn Inge opplevde jeg som en veldig kunnskapsrik og engasjerende foreleser. Utmerker seg med all sin erfaring fra området. Mye lettere å forstå en ukjent teori når han er så flink til å belyse teorien med eksempler.

Kundeuttalelse 22

Jeg er fortsatt full av inntrykk etter en veldig spennende, innholdsrik, utfordrende og tankevekkende dag. Det er litt som når noen slår på lyset når du våkner, og du nesten ikke ser noe fordi lyset føles så skarpt. Bjørn Inge er en dyktig foreleser som evner å gjøre komplisert og omfattende teori lettfattelig og enkel å følge. Gode eksempler topper det hele. Jeg synes også det var fint at det var åpent for å stille direkte og personlige spørsmål til bruk i egen refleksjon videre. For meg var denne samlingen den mest konkrete når det gjelder egen refleksjon rundt mine lederegenskaper.

Kundeuttalelse 23

Veldig interessant og engasjerende samling med en utrolig flink foreleser som evner å gjøre temaet relevant og forståelig. Topp score til den hyggelige bergenseren!

Kundeuttalelse 24

Bjørn Inge er en fantastisk foredragsholder som det er lett å få tillit til. Han presenterte stoffet på en seriøs humoristisk måte som gjorde at man klarte å få med seg de viktige momentene. For meg var dette en helt ny persontypeteori som ble presentert, og jeg må si at dette absolutt var noe jeg har manglet forståelse for tidligere. En flott dag! Den reisen jeg har vært med på har lært mye om å bli kjent med meg selv, og denne dagen med Bjørn Inge satte for meg prikken over i’en.

Kundeuttalelse 25

Bjørn Inge Raknes er en dyktig foredragsholder som klarte å holde fokuset mitt hele dagen, noe som ikke er så lett. Han gjør det ikke med sprell og høyt tempo, men med dyptgående kunnskaper og klare eksempler. Hans rolige fremtoning og humoristiske sidesprang var en fin balanse. Ramme, innhold og performance var ypperlig. Jeg synes dagen hadde et positivt og konstruktivt syn på utfordringer.

Kundeuttalelse 26

Takk for jobben du gjorde. Jeg tror at din profesjonalitet har medført at vi har klart å være ryddige gjennom hele prosessen. Krysser fingrer for at jeg ikke får en lignede sak, men skulle jeg har behov for bistand vil du være aktuell.

Kundeuttalelse 27

Tilbakemeldingene fra både ledelsen og tillitsvalgte er meget gode. Fint at du satte fokus på evaluering av partsamarbeidet, det er nå et eget agendapunkt i neste møte.