Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Mobbing/trakassering - Raknes har lang erfaring og mye kompetanse

Raknes har betydelig erfaring med, og kompetanse i, å håndtere mobbing og trakassering i arbeidslivet. Dette fra forskning på området, og ikke minst fra en rekke konkrete saker gjennom sin praksis. Dette er ett av Raknes sine spesialområder.

Mobbbing og trakassering - Raknes kan blant annet tilby følgende tjenester:

  • Bistand til en forsvarlig, objektiv, effektiv og rettferdig håndtering av konkrete tilfeller av mobbing og trakassering - herunder seksuell trakassering, og av ulike varslingssaker.
  • Kartlegging og undersøkelser av påstander om mobbing, seksuell trakassering eller uakseptabel atferd. Det blir utarbeidet en rapport med blant annet en vurdering av de faktiske forhold, konklusjon og anbefaling til oppdragsgiver.
  • Oppfølgingsarbeid og gjenopprettende tiltak - på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
  • Veiledning og rådgivning, kompetanseoverføring til virksomheten og enkeltpersoner.
  • Oppfølging av enkeltpersoner, støttesamtaler, erfaringslæring.
  • Lederstøtte og lederveiledning.
  • Bistand til å utarbeide interne rutiner og prosedyrer får håndtering av mobbing, trakassering og uakseptabel atferd, samt bistå til at disse blir gjort kjent og forstått i virksomheten. Utarbeide og implementere varslingsrutiner.
  • Kurs og seminar om mobbing, trakassering og varsling – blant annet kompetanseheving ift. saksgang, håndtering, forventningsavklaring og rolleforståelse, arbeidsmiljøloven.
Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger.

 "Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv."

(Arnulf Øverland)